چاپلوسی و تملق

پاسخ:  آش مالی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپلوسی و تملق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.