با

پاسخ:  آش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.