مأیوس

پاسخ:  ناامید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مأیوس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.