قابلامه بزرگ

پاسخ:  دیگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قابلامه بزرگ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.