خاتون و بی‌بی

پاسخ:  بانو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتون و بی‌بی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.