صاحب کارخانه یا زمین زراعی و کارگر.

پاسخ:  سرمایه دار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب کارخانه یا زمین زراعی و کارگر.» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.