نیست باد

پاسخ:  مباد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نیست باد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.