در اداره امور شخصی یا انجام امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشوری آزادی حقوقی داشتن

پاسخ:  استقلال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «در اداره امور شخصی یا انجام امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشوری آزادی حقوقی داشتن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.