مابقی پول

پاسخ:  مانده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مابقی پول» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.