ظاهر و چهره

پاسخ:  رو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر و چهره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.