شاب

پاسخ:  جوان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.