باهاما

پاسخ:  ناسائو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «باهاما» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.