سوئد

پاسخ:  استکهلم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سوئد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.