جابه جا شدن

پاسخ:  انتقال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جابه جا شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.