جا ن ها

پاسخ:  ارواح

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جا ن ها» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.