عادت و انس

پاسخ:  خو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عادت و انس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.