مقابل درآمد

پاسخ:  هزینه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مقابل درآمد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.