بو كشیدن

پاسخ:  استشمام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بو كشیدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.