جابجا شدن

پاسخ:  انتقال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جابجا شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.