ل وله تنفسی

پاسخ:  نای

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ل وله تنفسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.