سابقه برنج

پاسخ:  گالی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابقه برنج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.