حارس

پاسخ:  نگهبان- حفظ کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حارس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.