خالص بودن

پاسخ:  خلوص

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خالص بودن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.