خار و تیزی کاه

پاسخ:  سوک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار و تیزی کاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.