عادل

پاسخ:  دادگر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عادل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.