غار ابلاغ رسالت

پاسخ:  حرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غار ابلاغ رسالت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.