زائده پشــت حیوان

پاسخ:  دم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «زائده پشــت حیوان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.