رئیس دربار

پاسخ:  آقاسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس دربار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.