جاده خون

پاسخ:  رگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جاده خون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.