چادر، خیمه

پاسخ:  سرادق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چادر، خیمه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.