سابقا بر سر آن جان می باختند

پاسخ:  زا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابقا بر سر آن جان می باختند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.