مأمور انتظامی

پاسخ:  قیف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مأمور انتظامی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.