کاخی در فرانسه

پاسخ:  ورسای

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخی در فرانسه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.