مؤسسه آموزش عالی معمولاً شامل چند دانشكده فنی و صنعتی

پاسخ:  پلی تکنیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مؤسسه آموزش عالی معمولاً شامل چند دانشكده فنی و صنعتی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.