فارسی تکنولوژی

پاسخ:  فناوری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی تکنولوژی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.