شاتل فضایی شوروی بود

پاسخ:  بوران

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاتل فضایی شوروی بود» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.