با اب و تاب خواندن

پاسخ:  دکلمه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با اب و تاب خواندن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.