کاخ زمستان

پاسخ:  تجر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخ زمستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.