ظاهر ساختن

پاسخ:  ابراز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر ساختن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.