صادرات مهم برزیل

پاسخ:  قهوه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صادرات مهم برزیل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.