با ابهت و دلهره آور

پاسخ:  با هیمنه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با ابهت و دلهره آور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.