واپسین شب زندگی امام حسین (ع)

پاسخ:  تاسوعا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واپسین شب زندگی امام حسین (ع)» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.