چامه

پاسخ:  شعر ، غزل ، سرود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چامه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.