شاپو

پاسخ:  کلاه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاپو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.