یأس

پاسخ:  نومیدی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یأس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.