چاپار

پاسخ:  پیک- نامه بر- قاصد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.