حائط

پاسخ:  دیوار - جدار- بستان- حیاط

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حائط» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.