فاتح مقدونی

پاسخ:  اسکندر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاتح مقدونی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.