لاستیک اضافی

پاسخ:  یدک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لاستیک اضافی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.