صاحب شدن

پاسخ:  تملک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.